Saturday, August 13, 2016

2457. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Phố, xámt r a n h  
đinh trường chinhPHỐ, XÁM
oil on canvas • đinh trường chinh  • tháng 8.2016