Friday, July 22, 2016

2425. Tranh ĐINH CƯỜNG Thiếu nữ với hoa hồng


t r a n h
đinh cường

THIẾU NỮ VỚI HOA HỒNG
Oil on canvas 24 x 30 in • đinh cường