Friday, June 24, 2016

2387. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Cúc Hoa - sơn dầu trên bố, 18" x 24", thực hiện năm 2016


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

CHÂN DUNG CÚC HOA
sơn dầu trên bố, 18" x 24",
Trương Vũ thực hiện năm 2016

Người và tranh

Họa sĩ và nhân vật

Xem thêm tranh Trương Vũ
theo đường dẫn dưới đây: