Friday, May 6, 2016

2299. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Xác - Sơn dầu 76 cm x 100 cm - Tháng 5.2016t  r  a  n  h
đinh trường chinhX Á C
sơn dầu  76 cm x 100 cm – đinh trường chinh
tháng 5.2016