Saturday, April 30, 2016

2288.. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: TĨNH VẬT HOA HỒNG ĐEN oil on canvas - đinh trường chinh April 30, 2016


t r a n h
đinh trường chinh 

TĨNH VẬT HOA HỒNG ĐEN
oil on canvas -  đinh trường chinh  
April 30, 2016