Friday, April 29, 2016

2285. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : NHỮNG XƯƠNG CÁ BƠI TRONG THÁNG TƯ sơn dầu trên bố • tháng 4.2016t r a n h
đinh trường chinhNHỮNG XƯƠNG CÁ BƠI TRONG THÁNG TƯ
sơn dầu trên bố 100 x 150 cm • tháng 4.2016
đinh trường chinh