Tuesday, April 19, 2016

2262. HỒI ÂM Thơ Thành Tôn • Nhật Ngân phổ nhạc • Tiếng hát Ngọc NgữH Ồ I  Â M

Thơ Thành Tôn • Nhật Ngân phổ nhạc  
Tiếng hát Ngọc Ngữ
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: