Friday, April 15, 2016

2253. LỮ QUỲNH Palette khô màu


L Ữ  Q U Ỳ N H
P a l e t t e  k h ô  m à u


Đinh Cường bên cạnh giá vẽ trong garage
Ảnh PCH – Burke, 2015từng giọt từng giọt
nhỏ xuống palette
giọt mưa vàng
giọt hồng nước mắt
giọt vắn giọt dài
nhạt nhòa màu đất
palette màu khô

một trăm ngày
là mấy thời gian
mà trong giấc mơ
hằng đêm chỉ thấy
bóng một người
dưới basement
giờ đây lạnh lẽo

từng giọt từng giọt
rơi trong bóng tối
đầm đìa tôi
khuôn mặt nước
từ bao giờ...

Lữ Quỳnh
April 15- 2016

Đinh Cường – Lữ Quỳnh  Westminster, October 24, 2004