Sunday, March 13, 2016

2176. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Để nhớ Thanh Tâm Tuyền (13/3/1936 - 22/3/2006)


t r a n h
đinh trường chinh 

ĐỂ NHỚ THANH TÂM TUYỀN
(13/3/1936 - 22/3/2006)
sơn dầu đinh trường chinh
March 2016