Thursday, March 10, 2016

2169. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Mai Thảo


t r a n h
đinh trường chinh 

CHÂN DUNG MAI THẢO
nhân đọc hai câu thơ của Mai Thảo:
Đập tay điếu thuốc tàn không rụng
Đã lượng đời vơi tới đáy ư?
sơn dầu đinh trường chinh