Friday, February 5, 2016

2093. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : THIẾU NỮ ÁO ĐEN CHIỀU CUỐI NĂM


t r a n h
đinh trường chinh 

THIẾU NỮ ÁO ĐEN CHIỀU CUỐI NĂM
sơn dầu . đinh trường chinh . 2.2016