Wednesday, January 27, 2016

2080. TƯỞNG NHỚ PHẠM DUY (5.10.1921 – 27.1.2013)


T ư ở n g  n h ớ

P H Ạ M  D U Y
5.10.1921 – 27.1.2013

Bấm vào ảnh dưới đây nghe
TÌNH CA PHẠM DUY
Chân dung Phạm Duy
Tranh sơn dầu Đinh Trường Chinh