Monday, December 28, 2015

2118. Tranh ĐINH CƯỜNG Phố mùa đông
T  r  a  n  h
ĐINH CƯỜNG


P H Ố  M Ù A  Đ Ô N G
Oil on canvas   24 x 30 in