Monday, December 21, 2015

2206. PHẠM CAO HOÀNG Chân dung họa sĩ Đinh Cường


Chân dung họa sĩ
ĐINH CƯỜNG


Photo by Phạm Cao Hoàng – Virginia, 27.7.2014