Monday, November 16, 2015

2144. Tranh TRƯƠNG VŨ: Trong cơn điên thế kỷ


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Trong cơn điên thế kỷ:
sơn dầu trên bố, 30" x 30",
thực hiện năm 2015




P    R   A   Y     F   O   R     P   A   R   I   S