Sunday, November 15, 2015

2140. LE PONT MIRABEAU Guillaume Apollinaire
LE PONT MIRABEAU
Guillaume Apollinaire

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe đọc bài thơ
LE PONT MIRABEAU 
của GUILLAUME APPOLLINAIRE