Thursday, October 29, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI NGÀN LỜI THƠ Thơ Hà Thúc Sinh toàn tập
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

NGÀN LỜI THƠ
Thơ Hà Thúc Sinh toàn tập
Gồm những bài thơ Hà Thúc Sinh viết trong 50 năm 
(1965-2015)
Sách dày 678 trang do NXB CABALE ấn hành
California  - 2015