Thursday, October 29, 2015

2093. NIỆM KHÚC HOA VÀNG Nhạc Hà Thúc Sinh Tiếng hát Khánh Ly
NIỆM KHÚC HOA VÀNG

Nhạc Hà Thúc Sinh
Tiếng hát Khánh Ly

Bấm vào ảnh dưới đây
nghe Khánh Ly hát Niệm Khúc Hoa Vàng