Wednesday, October 28, 2015

2089. CHARLES BAUDELAIRE Chant d’automne


Chant d’automne
CHARLES BAUDELAIRE

Bấm vào ảnh dưới đây
nghe đọc bài thơ Chant d’automne của Charles Baudelaire