Sunday, October 25, 2015

2083. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Trương Quốc Sủng


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Trương Quốc Sủng (Sung Ducam),
sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2015

Hình Đỗ Hùng, Mai Ngân, Bảo Ân, và Trương Quốc Sủng
tại phòng tranh Trương Vũ, Virginia, 2013

Un impromptu sans fin, thơ Trương Quốc Sủng,
sáng tác tháng 10 năm 2015