Monday, October 19, 2015

2069. Chân Dung Đinh Cường do Duyên vẽ
Chân dung Đinh Cường


Chân dung Đinh Cường do Duyên (Michigan) vẽ - July 2015


Lữ Quỳnh  Duyên  Đinh Cường  Tùng  Nguyễn Quang Chơn
Virginia, June 2015  (Ảnh PCH)