Thursday, September 24, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI THƯ QUÁN BẢN THẢO số 66 - Tháng 10.2015

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN BẢN THẢO
S Ố  6 6NỘI DUNG:

Kỷ niệm
sinh nhật thứ 15
Tạp chí Thư Quán Bản Thảo

Văn học miền nam 1954-1975:
Giới thiệu Tạp chí Hiện Đại

Thơ văn sáng tác:
Viết về Sài Gòn

Muốn có bản in/bản điện tử số báo này,
vui lòng liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:

tranhoaithu16@gmail.com