Sunday, September 27, 2015

2012. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Đinh Cường


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Đinh Cường
sơn dầu trên bố, 24" x 20",
thực hiện tháng 9/2015.

Hình Trương Vũ và Đinh Cường
trong phòng triển lãm tranh Đinh Cường
tại đại học Duyên Hải, Nha Trang,
tháng 7 năm 1974.

Đinh Cường và Trương Vũ
Vienna - Virginia ,  20.9.2015