Saturday, September 19, 2015

1990. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Phạm Nhuận


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Phạm Nhuận (2009, chưa hoàn tất),
tranh chất liệu hỗn hợp trên bố, 24" x 30"


Hình Phạm Nhuận và Trương Vũ,
tại Maryland năm 2009