Sunday, September 6, 2015

1965. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung GS Lê Xuân KhoaT r a n h
TRƯƠNG VŨ


Chân dung GS Lê Xuân Khoa
sơn dầu trên bố, 24" x 30" (2012)
Sưu tập Ông Bà Lê Xuân Khoa

Hình Trương Vũ và thầy Lê Xuân Khoa
Virginia, 2012