Sunday, June 14, 2015

Thư Ấn Quán đã phát hành ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG - Thơ Phạm Cao Hoàng


  

Đã phát hành:

ĐẤT CÒN 
 THƠM MÃI MÙI HƯƠNG

Thơ Phạm Cao HoàngNhà xuất bản Thư Ấn Quán
Tháng 6.2015
Bìa: Đinh Cường
Phụ bản: Đinh Cường & Nguyễn Trọng Khôi

Bạt: Nguyễn Xuân Thiệp
Tựa: Phạm Văn Nhàn

Các bạn muốn có sách, vui lòng liên lạc 
với Mrs. Cúc Hoa
qua địa chỉ email:

hoatruong206@yahoo.com