Monday, April 20, 2015

1645. Scibilia, April 20, 2015...
cũng may còn có nơi này
có mây có khói có cây cỏ và
có rừng Scibilia
để tôi còn nhớ chút Đà Lạt xưa
Photo by Phạm Cao Hoàng
Scibilia, April 20, 2015