Saturday, January 24, 2015

1437. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngày rụng

ĐINH CƯỜNG
N g à y   r ụ n g


Bước chầm chậm dưới hàng cây
Đừng rung em nhé sợ ngày rụng theo
( Huy Tưởng )


Ngày rụng. ra sau rừng cây
thở thêm ít gió. nhìn trời sương mây

bạn tôi ở cuối phương này
gởi theo cánh nhạn lời chào thăm nhau

còn gì không những năm sau
biết còn không cánh rừng lau bên hồ

thôi trời lạnh. nên đi vô
ghé qua máy gõ chữ mờ. nhớ thương


Virginia, January 24, 2015
Đinh Cường

- Nụ sen xanh 
 sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
 dinhcuong