Sunday, December 28, 2014

1352. Tranh Yigal Ozeri (Họa sĩ người Do Thái - sinh năm 1958)T r a n h
Yigal Ozeri

(Họa sĩ người Do Thái - sinh năm 1958)Sơn dầu trên giấy 42 x 60 inches  (2011)Sơn dầu trên giấy 42 x 60 inches  (2011)


Sơn dầu trên bố 36 x 54 inches  (2014)


Nguồn:  http://www.yigalozeriartist.com