Sunday, December 7, 2014

1297. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ bạn mất vào tháng chạp

ĐINH CƯỜNG
NHỚ BẠN MẤT VÀO THÁNG CHẠP

- Đinh Cường - Bửu Chỉ 
cà phê Liễu Quán - Huế


Chiều mù sương tháng chạp
nhớ bạn từng tiếng cười
mười hai năm sao Chỉ [1]
thời gian như mũi tên

thời gian trong tranh bạn
hai kim chỉ đồng hồ
đôi khi tôi nhìn lại
sao như là hư vô

và đôi vầng nhật nguyệt
soi suốt cuộc trầm luân
như người lăn đá tảng
lên vực cao buông rơi

chiều vẫn chiều tối sớm
rừng cây như gai đâm
nhìn lại tranh bạn vẽ
nhớ đến một thiên tài .

Virginia, December 7, 2014
Đinh Cường

[1] Bửu Chỉ mất 14 - 12 - 2002
tại Huế

- Thời gian
sơn dầu trên giấy bìa cứng  80 x 100 cm
( coll. DC )

- Âm dương
sơn dầu trên giấy bìa cứng 80 x 100 cm
( coll. DC )