Monday, September 8, 2014

1009. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngừng tay vẽ vào bấm computer xem thử ...


Ảnh PCH - 2014Bấm lên xem hai ảnh
người uống rượu góc trời
rực lên màu cam tươi
bóng cây là bóng bạn

ảnh kia phác thảo Quỳnh
ngày sinh nhật của Sơn
28 tháng 2 năm mấy
góc ký nhìn không ra

nhưng chắc là lâu lắm
thời hàn vi có nhau
thời buồn sau bảy lăm
uống toàn rượu đế dỏm

hai hình hai thời gian
bên kia là ảnh chụp
bên nay ghi vội vàng
bấm lên xem rất thích ...

Virginia, September 8, 2014
Đinh Cường 

- Phác thảo chân dung Lữ Quỳnh
  dinhcuong 28 - 2 - 198... Sài Gòn

- Người đang uống rượu
 ảnh Phạm Cao Hoàng - Scibilia,  September 7- 2014