Sunday, August 31, 2014

979. Thơ ĐINH CƯỜNG Phương nào


ĐINH CƯỜNG
P  h  ư  ơ  n  g   n  à  o

- Người về ngẩn ngơ 
sơn dầu trên giấy bìa   10 x 14 in 
dinhcuong 31- 8 - 2014


gởi Đỗ Hồng Ngọc


Vậy đó. ngàn năm trước ngàn năm sau
chỉ nghe Không Lộ hú dài tiếng thơ
hữu thời trực thượng cô phong đỉnh
trường khiếu nhất thanh hàn thái hư

Tỳ Bà Hành. nhớ năm lớp đệ tam đã học
Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách.
Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu
Bạch Cư Dị đìu hiu. suơng mờ. khói toả

nhưng làm sao không nhớ Nguyễn Trãi
Đoản trao hệ tà dương. Thông thông
yết thượng phương. Chiều về cột mái chèo con.
Phăng phăng cất bước lên non thăm chùa [1]

La Gi. bờ biển trắng ngà. mấy con thuyền
bạn vẽ. sao nhớ hoài Đỗ Hồng Ngọc ơi 
vậy đó. ngàn năm trước ngàn năm sau
người xưa. chốn cũ bây giờ ngẩn ngơ

khi về nhìn ngọn núi kia. mây bay trắng quá
nhà then cửa gài. người đi xa. tận phương nào ...

Virginia, Aug 31, 2014
Đinh Cường

[1] Võ Đình dịch 

Tranh Đỗ Hồng Ngọc