Sunday, August 31, 2014

977. Tranh Tôn Thất Đào
Tranh Tôn Thất Đào
- Đàn thập lục 
Lụa Tôn Thất Đào 


- Họa bản Kiều
khắc gỗ Tôn Thất Đào- Chân dung 
sơn dầu Tôn Thất Đào


- Bến thuyền
sơn dầu Tôn Thất Đào


- Cảnh Đại Nội - Huế 
sơn dầu Tôn Thất Đào 


- Bến thuyền
Lụa Tôn Thất Đào- Chân dung thiếu nữ 
Lụa Tôn Thất Đào 


- Sen trắng
  Sơn dầu Tôn Thất Đào
- Cảnh làng Bầu Lá 
Luạ Tôn Thất Đào


- Nhà bè
Lụa Tôn Thất Đào


- Ngự Bình
Lụa Tôn Thất Đào- Cảnh Lăng - Huế
sơn dầu Tôn Thất Đào