Saturday, August 30, 2014

975. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thơ ở Crystal City
h ơ   ở   c r y s t a l   c i t yhát


xúm lại.  đẩy bè câu ca
để cho bài hát mặn mà tâm giao
một mình.  không hát được cao
mà xuống thấp đã nghe trào lệ tưcòn bên đời


tuổi chiều
không biết nằm đâu
ở trăng xế bóng
ở lầu ngưng xanh
ở khăn chéo áo đoạn đành
hay là ở một niềm thanh rất buồn
tuổi chiều
sùi sụt mưa tuôn
mơ chút nắng ấm
thôi mường tượng                  bay
tuổi chiều
ung.  trái chín cây
rụngxuống              rụng               xuống
đất gầy.  luống
khombước đời.  vênh


khi về chạm trán tâm linh
là khi về đứng rập rình dưới mưa
một người vừa mới đi xa
thoắt.  chốc.  thần phục hiên nhà chái xưa
sương nhện giăng.  vết ố.  tỳ
rồi như sống lại cùng tri kỷ nào
mỗi chặng đời mỗi hớt hao
mà rất cường động chép vào hoang mê
sầu đông thiêm thiếp gọi hè
vì hồn xuân đã lắng nghe bước trình
đứng rất gần.  những gót.  chênh

hoàng xuân sơn
4 ngày ở dc, va
august 2014