Thursday, April 17, 2014

703. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài gởi thăm Khánh Trường khi bạn nhận máy lọc thận đêm về tự lọc


ĐINH CƯNG
Bài gởi thăm khánh Trường
khi bạn nhận máy lọc thận đêm về tự lọc


- Chân dung Khánh Trường 
sơn dầu trên canvas  
dinhcuong Nắng chia nửa bãi chiều rồi
(Ngậm ngùi – Huy Cận)

Tôi đi tôi đứng tôi ngồi một thôi

ly trà xanh đậm sắc. ngời
nắng xuyên chói. kéo mành im. bóng trời
mở phone gọi bạn đôi nơi
mới hay tin có Khánh Trường vẫn vui

bạn từ bao bệnh tới lui
vậy mà vẫn thản nhiên cười như không
qua sông và đi qua sông
đáo bờ bỉ ngạn hồi chuông ngân trầm

chiều. tôi không có  gần
đi ra góc quán đôi lần gọi nhau
chiều ơi chiều. đừng xuống mau
cánh chim vừa mới trên cao nhập bầy…

Virginia, Apr. 16, 2014
Đinh Cường


- Bát nhã tâm kinh 
sơn dầu trên canvas
Khánh Trường

- Thị Ngạn 
sơn dầu trên canvas 
Khánh Trường