Sunday, April 6, 2014

687. ĐINH CƯỜNG Lâu đọc lại thơ Đặng Tấn Tới
nhớ bạn tôi. nhà điêu khắc
tài ba Mai Chửng. hẹn một
mùa hè về thăm An Nhơn
mà không kịp nữa.... bây
giờ họa sĩ  Lâm Triết cũng
đang nằm dưỡng bệnh ở đó

An Nhơn-Bình Định lại nhớ
tác giả Mùa Cổ Điển. nhà thơ
Quách Tấn gặp ở Nha Trang
năm nào. ông đề tặng tập thơ
Đọng Bóng Chiều. xem lại
mới đó gần năm mươi năm …

đọc thơ Đặng Tấn Tới có
cái hồn đường thi. có cái
hồn Quách Tấn. từ xưa đọc
anh trên Văn đã thấy hơi thơ
rất lạ. nay được đọc thêm
mấy bài trên blog Phạm Cao Hoàng
mà lâng lâng bóng một ngày qua .

Virginia, Apil 6, 2014

Đinh Cường


 
- Bìa tập Đọng Bóng Chiều  
Vĩnh Ấn vẽ 

- Chữ viết và ảnh Quách Tấn ghi tặng