Monday, July 8, 2013

281.Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Lũy thừanhớ Lê Thiệp


thì ga vẫn đứng lặng buồn
thì mình vẫn có lệ tuôn thành dòng
thôi một đời ngất ngưởng.  xong
cái bụi cái rác (*)
cái rong vàng chiều
cái nhiệt cuồng
                  phá
cô liêu
yên ắng lội ngược
vào điều thương tâm
thì ga vẫn đứng lặng thầm
thì mình vẫn ngó
âmâm
độ
nhìn

HoàngXuânSơn
bảybảy/2013

(*) Nguyễn Xuân Hoàng - Bụi và rác


2 8 1