Tuesday, June 11, 2013

237. Trần Thị LaiHồng Đất Nước Gió Lửa Ảnh: InternetThể loại tanka


Đất thuyết lời khổ hạnh
Chất chứa bao dung – hàm như chủng
Đá cười reo dưới chân
Hoa dâng niềm hoan lạc
Hương sắc nét tuyệt trần …
Nước chảy lời tòng duyên
Mạch đời luân chuyển biến vô thiên
Sóng từ xanh hay trắng
Giọt sương trong long lanh
Ba ngàn cõi đong đầy
Gió lay vô sở trú
Tâm vô ngã như lý tác lý
Hoán chuyển lời như ý
Sinh phà qua hơi thở
Động từ tâm vô úy
Lửa giữ ngọn sơ tâm
Bản ngã phù du mây khói mây
Lẽ vô thường tro bụi
Trả về đất vô ngã
Trọn vòng tay vũ trụ  ….

Trần Thị LaiHồng
Hoa bang, 1-2013

Hình:      
Nước wallpaperswa.com/oceans
Gió Pritt Vesilind, National Geographic Magazine

Lửa  eclipticplane.blogspot.com2 3 7