Saturday, April 20, 2013

162. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Nhớ Cúc Hoa


Cúc Hoa, Đà Lạt (1974) - Photo by Mỹ Dung


đất anh ở và rừng anh thở
sáng anh đi chiều lại trở về
 
rừng vi vút những đêm gió thổi
 
bóng anh chìm với bóng hư vô

đôi khi đứng bên triền đá dựng 
anh hoang mang sợ núi đè mình
 
có khi thấy con chồn con cáo
 
anh giật lùi lòng thoáng hãi kinh

anh đi qua rừng cao quá đỗi
anh đi về rừng quá đỗi cao
 
anh thu mình như con sâu nhỏ
 
nằm rung rinh giữa đám lá rì rào

và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ 
núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu
 
núi ngó anh và anh ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu

đất anh ở và rừng anh thở
quá lâu ngày nên thấy hoang mang
 
anh sống dở và anh chết dở
 
giữa núi rừng cao ngất ngàn năm

Phạm Cao Hoàng
1 9 7 4

 Cúc Hoa, Đà Lạt (1974 - Photo by PCH