Thursday, December 18, 2014

1329. Thơ ĐINH CƯỜNG Fimnom ngày nào qua


ĐINH CƯỜNG
Fimnom ngày nào qua


Trở lại chi chiều nay
cho mây sà xuống thấp
 
(Nguyễn Đạt)


Và người thi sĩ ấy
chiều đi qua fimnom
chiều đi qua suối thông
thấy nhà thờ đã mới

tôi về dưới lạc lâm
vẫn trên con đường ấy
nhìn lên đồi golgotha
chúa trên cây thập giá

nhắc chi đến mùa đông
mây núi buồn quá lắm
hoa quỳ rừng đã lặn
từ sau một mùa mưa

fimnom ngày nào qua
quán bên đường rượu đỏ
ông chủ quán tây già
nay đã thành thiên cổ…

Virginia, December 17, 2014 
Đinh Cường


Nguyễn Đạt
ghi nhanh bút bi
đinhcường